Wzrost znaczenia czasopisma Acta Geophysica 

W ostatnich dwóch latach 2018-2019 do Acta Geophysica złożono odpowiednio: 827 i 685 prac, co jest znacznym wzrostem w stosunku do średniej liczby 250 artykułów w latach wcześniejszych. Lista artykułów opublikowanych w 2018 roku wyniosła 114 (86% odrzuceń), a w roku 2019 wzrosła do 158 (77% odrzuceń). 
W ostatnich trzech latach widać też wyraźny wzrost cytowań i wskaźnika Impact Factor: w 2017 roku wynosił on 0,709, rok później 0,915, a w roku 2019 osiągnął aż 1,395.
Zgodnie z raportem Thomson Reuters, wydanym w czerwcu 2020 roku, Acta Geofizyka zajęła 55. miejsce w rankingu 85 czasopism w kategorii GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS na liście Journal Citation Reports (JCR) i awansowała do Q3.

Warto zauważyć, że czas pomiędzy złożeniem pracy do systemu a decyzją wynosi około 40 dni.

Niezmiennie zachęcamy zarówno członków Komitetu Geofizyki, jak i całe środowisko Geofizyków do śledzenia kolejnych numerów Acta Geophysica. Zachęcamy również, w uzasadnionych merytorycznie przypadkach, do cytowania artykułów z dwóch ostatnich lat, co przełoży się na dalszy wzrost impaktu naszego czasopisma. 

Oficjalna strona Acta Geophysica znajduje się na serwerze Springer:https://www.springer.com/journal/11600

 

Nie żyje Profesor dr hab. Jerzy Jankowski 

 

W dniu 18.08.2020 r. polska geofizyka poniosła wielką stratę: zmarł Prof. dr hab. Jerzy Jankowski, uczony rangi światowej, ekspert w dziedzinie geofizyki i geomagnetyzmu, jeden z twórców metody sondowań geomagnetycznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek zagraniczny Fińskiej Akademii Nauk i Literatury oraz Węgierskiej Akademii Nauk. Był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego i wielu innych polskich oraz zagranicznych towarzystw naukowych.

Przyczynił się do powstania Instytutu Geofizyki PAN i kilku nowoczesnych obserwatoriów geofizycznych w Polsce, na Spitsbergenie i Antarktydzie. Był autorem dziesiątków publikacji z dziedziny geomagnetyzmu o znaczeniu międzynarodowym, z których najbardziej znaczące dotyczą badań głębokich struktur geologicznych metodą geomagnetyczną i magnetotelluryczną oraz technik pomiaru i rejestracji pól geomagnetycznych. W trakcie swojej kariery naukowej uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami polskimi i zagranicznymi. Był człowiekiem ogromnej wiedzy i otwartego umysłu, mistrzem i wielkim autorytetem, a przy tym człowiekiem życzliwym i bezpretensjonalnym, przepełnionym troską o Rodzinę, bliskich i współpracowników.

Wyrazem uznania dla wysokiej jakości badań prowadzonych przez Profesora Jankowskiego był tytuł profesora nadzwyczajnego, który otrzymał w roku 1977. Profesorem zwyczajnym został w roku 1988. W roku 1986 został członkiem korespondencyjnym PAN, a członkiem rzeczywistym PAN w roku 1994. Był Dyrektorem (1974-2004), a następnie przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN (2006-2010), Członkiem Prezydium PAN (1989-2002, 2007-2010), Sekretarzem i Przewodniczącym Wydziału VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN (1989-98), Członkiem Komitetu Geofizyki PAN (od 1968) i Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN (1980-2007). Był również członkiem 9 rad naukowych, 3 komitetów oraz wielu innych komisji i zespołów.

Cześć Jego Pamięci.

                                                                                                          (źródło: https://www.igf.edu.pl)

Pożegnanie wybitnego uczonego 

 

Z przykrością informujemy że w dniu 25 sierpnia 2020 roku, w wieku 89 lat nasze grono opuścił prof. dr hab. inż. Zbigniew Fajklewicz, absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (1956 rok). Profesor Zbigniew Fajklewicz uzyskał stopień doktora w roku 1959, habilitował się w 1962 roku, tytuł profesora otrzymał w 1969 roku, a profesorem zwyczajnym został w 1976 roku W roku 2009 uzyskał tytuł Honorowego Profesora AGH.

Profesor Fajklewicz jest twórcą mikrograwimetrii górniczej - metody wykorzystującej pomiary zmian siły ciężkości do badań budowy geologicznej oraz prognozowania rozwoju procesów fizycznych zachodzących w górotworze w wyniku działalności człowieka, m.in. do przewidywania i przeciwdziałania zagrożeniom.

Tytuł Profesora Honorowego AGH profesor Zbigniew Fajklewicz uzyskał za: ustawiczny rozwój zastosowań metod geofizycznych w inżynierii i ochronie środowiska, w szczególności za opracowanie mikrograwimetrii; za integrację i owocną współpracę środowisk geofizyków i górników; za opracowanie podręczników akademickich i monografii, będących trwałym fundamentem prac grawimetrycznych; za pracę w naukowych organizacjach polskich i zagranicznych oraz dbałość o promocję macierzystej Uczelni - wpis ten oddaje szeroki obszar działań naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Zbigniewa Fajklewicza.

Działalność naukowa Profesora znalazła odzwierciedlenie w 269 oryginalnych pracach naukowych, zespołowych i własnych oraz 7 książkach i podręcznikach. W wyniku współpracy z polskimi jednostkami gospodarczymi, w tym górnictwa węglowego, powstało z Jego udziałem  ponad 600 ekspertyz i dokumentacji. Profesor Zbigniew Fajklewicz wypromował imponującą liczbę 321 magistrów inżynierów z zakresu geofizyki oraz 23 doktorów.

Profesor Zbigniew Fajklewicz na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH pełnił funkcję Dziekana w latach 1966-1972, był również Prodziekanem Wydziału w latach 1964-1966. Sprawował także funkcję kierownika Katedry Geofizyki Kopalnianej oraz długoletniego kierownika Pracowni Geofizyki Technicznej. W ławach Senatu AGH zasiadał w latach: 1966-72 i 1987-90.

Profesor Zbigniew Fajklewicz był członkiem z wyboru Komitetu Geofizyki PAN (przewodnicząc w latach 1998-2004), członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych, Międzynarodowego Biura Grawimetrycznego Asocjacji Geodezji i Geofizyki, Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki, Zespołu Ekspertów ds. Badań Naukowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Grupy Roboczej WG-5 w Europejskim Centrum Geodynamiki i Sejsmologii, Komisji Zasobów Kopalin Ministerstwa Ochrony Środowiska,  Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji ds. Tąpań w Zakładach Górniczych Węgla Kamiennego Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, oraz Komisji Wyższego Urzędu Górniczego ds. Ochrony Powierzchni. W latach 1972-84 był zastępcą przewodniczącego Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego. Był również członkiem Komitetu PAU ds. Nagrody Naukowej im. M. Kopernika oraz członkiem jury Nagrody imienia prof. H. Czeczotta w AGH. Pracował jako rzeczoznawca NOT – SIiTPNiGaz oraz konsultant Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w Krakowie, Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych w Warszawie, ekspert kopalni siarki w Iraku, Ministerstwa Zasobów Naturalnych w Syrii, badań aerogeofizycznych w Nigerii.

Profesor Zbigniew Fajklewicz jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Wielokrotnie otrzymywał Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Został odznaczony złotymi odznakami „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa” (1972), „Za zasługi dla Ziemi Lubelskiej” (1976), „Zasłużony dla rozwoju województwa katowickiego” (1987) oraz odznaki honorowe: „Zasłużony dla Rozwoju Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych” (1970) i „Zasłużony dla Polskiej Geologii” (1999). W 1966 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w roku 1975 Krzyż Kawalerski OOP, w 1992 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2003 roku Krzyż Oficerski OOP.

Był członkiem licznych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, m. in. Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi.

Żegnamy wybitnego Geofizyka, wspaniałego Nauczyciela i niezastąpionego Kolegę!

   

Posiedzenie Prezydium Komitetu Geofizyki PAN

 

W dniu 19 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020-2023 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających
porozumiewanie się na odległość (posiedzenia zdalne).

Program posiedzenia i zaproszenie

Protokół z posiedzenia

Posiedzenie inauguracyjne Komitetu Geofizyki PAN kadencji 2020-2023

 

W dniu 28 maja 2020 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Geofizyki PAN kadencji 2020-2023 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.  Posiedzenie otworzył Dziekan Wydziału III PAN prof. Roman Micnas. W programie posiedzenia znalazły się następujące punkty:

  • wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Naukowego oraz członków Prezydium Komitetu Geofizyki PAN;
  • omówienie zadań dla Przewodniczącego i Prezydium Komitetu Geofizyki PAN na najbliższe 6 miesięcy;
  • dyskusja nad stanem geofizyki w Polsce oraz nad przyszłością Komitetu Geofizyki PAN.

 

9. posiedzenie plenarne Komitetu Geofizyki PAN

 

W dniu 3 czerwca 2019 roku odbyło się 9. zebranie plenarne Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem spotkania członków Komitetu był Instytut Geofizyki PAN w Warszawie.

Program posiedzenia i zaproszenie

 

Stanowisko Komitetu Geofizyki PAN w sprawie projektu rozporządzenia MNiSW


Komitet Geofizyki PAN zajął stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

Uwagi Komitetu Geofizyki PAN do projektu rozporządzenia

Projekt rozporządzenia  

 

Apel Komitetu Geofizyki PAN w sprawie Szczytu Klimatycznego


W związku z rozpoczynającym się 30.11.2015 w Paryżu Szczytem Klimatycznym ONZ Komitet Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zwraca się z apelem, by polska delegacja na Szczyt zdecydowanie i solidarnie z pozostałymi uczestnikami Szczytu opowiedziała się za przyjęciem wiążącego porozumienia w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Narastający wzrost średniej temperatury Ziemi, który jest powiązany z emisją gazów cieplarnianych, może okazać się katastrofalny dla różnych aspektów życia i działania ludzkości w skali globalnej. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga solidarnej współpracy również w skali globalnej.

Wiceprzewodniczący KG PAN

Prof. dr hab. Szymon Malinowski

Oficjalne stanowisko Komitetu Geofizyki PAN w sprawie ocieplenia klimatu